Anslag

Anslag

Ansök om forskningsmedel

Perioden för att ansöka om forskningsmedel från Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens är öppen till och med den 26 augusti 2019. De som är behöriga att ansöka om finansiellt stöd är personer, institutioner och företag som arbetar med projekt såsom vetenskapliga studier, utbildningsinsatser och kommunikation inom antibiotikaresistensområdet. Stiftelsen avser att dela ut minst 2 miljoner kronor under 2019.

För att ansökan ska vara giltig krävs en fullständig ansökan via ansökningsblanketten. Det ska också framgå hur projektet följer Stiftelsens intentioner.

Skriv en sammanfattning på max en A4-sida, där projektets vetenskapliga mål tydligt framgår. Det ska också framgå på vilket sätt projektet bidrar till att minska antibiotikaresistensutvecklingen genom förebyggande åtgärder.

Skicka komplett ansökan till Aase Sten, generalsekreterare: aase.sten@preventantibioticresistance.com

Sista ansökningsdag
Ansökningar om medel från Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens ska ha inkommit senast den 26 augusti 2019.

Besked om beviljade anslag
Stiftelsens beslut om beviljade anslag meddelas under oktober 2019.

Personer som får anslag förbinder sig att kommunicera sitt projekt på en populärvetenskaplig nivå genom exempelvis pressmeddelande, föredrag eller på annat sätt för att nå ut med ny kunskap till allmänheten.

Avgränsningar
Stöd ges inte till utveckling av ny antibiotika, resor till konferenser, information eller utbildning av hälsopersonal för att minska förskrivning av antibiotika.

Ladda ner och fyll i ansökningsblankett.

Beslut om tilldelning av medel fattas av Stiftelsens styrelse.

Stiftelsen delar ut bidrag till forskning, utbildning och kommunikationsverksamhet i Sverige med syfte att minska användningen av antibiotika genom förebyggande åtgärder som förbättrar immunsystemet hos människor och djur.
Mottagare av finansiella medel kan vara företag och privatpersoner som bedriver forskning eller arbetar med utbildning alternativt kommunikation i Sverige inom antibiotikaresistensområdet.